Regulamin

Regulamin działalności poręczycielskiej

Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Strzelinie

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy definiuje się jako:

1.1.1.           Fundusz – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie – podmiot prowadzący działalność poręczycielską zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.1.2.           Statut – Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie.

1.1.3.           Komisja Kwalifikacyjna – organ doradczy powołany do rozpatrywania wniosków o poręczenia kierowanych do Funduszu.

1.1.4.           Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie.

1.1.5.           Biuro Funduszu – struktura organizacyjna (pracownik/pracownicy Funduszu) działająca na zlecenie i odpowiedzialność Zarządu, odpowiedzialna za bieżące prowadzenie spraw Funduszu.

1.1.6.           Walne Zebranie – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie.

1.1.7.           Wnioskodawca – podmiot prowadzący / podejmujący działalność gospodarczą lub rolniczą i składający do Funduszu wniosek o poręczenie.

1.1.8.           Beneficjent – podmiot korzystający z poręczenia Funduszu.

1.1.9.           Instytucja Finansowa – podmiot udzielający wnioskodawcy finansowania w postaci kredytu lub pożyczki, poręczanego przez Fundusz, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.1.10.   Poręczenie – pisemne zobowiązanie Funduszu do zaspokojenia roszczeń Instytucji Finansowej, w przypadkach i zakresie ujętych w niniejszym Regulaminie.

1.1.11.   Depozyt poręczeniowy – środki finansowe przeznaczone do zabezpieczenia udzielonych poręczeń, zgromadzone na wskazanych przez Fundusz rachunkach bankowych.

1.2.      Określone powyżej terminy znajdują również zastosowanie w całości dokumentacji formalnoprawnej Funduszu związanej z jego działalnością poręczycielską.

2.         ORGANY FUNDUSZU

2.1.            Organem Funduszu odpowiedzialnym za jego bieżącą działalność poręczycielską jest Zarząd, działający zgodnie z postanowieniami Statutu, niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Zarząd jest wspomagany w działalności poręczycielskiej przez Komisję Kwalifikacyjną oraz przez biuro Funduszu.

2.2.            W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi 8 osób, w tym 4 z grona członków Zarządu oraz 4 spośród przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie objętym aktywnością Funduszu. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej spoza grona Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.3.            Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej pełnią swe funkcje społecznie. Fundusz może pokrywać uzasadnione koszty, ponoszone przez członków Komisji Kwalifikacyjnej w związku ze sprawowaniem przypisanych im funkcji.

2.4.            Wniosek o udzielenie poręczenia kierowany jest do biura Funduszu. Pracownicy Funduszu, dokonują analizy merytorycznej i przedstawiają wniosek Komisji Kwalifikacyjnej wraz z rekomendacją, czy wniosek powinien zostać przyjęty, czy odrzucony. Rekomendacja wymaga uzasadnienia.

2.5.            Rekomendacja biura Funduszu nie jest dla Komisji Kwalifikacyjnej wiążąca. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje wnioski bez względu na rekomendację biura Funduszu. Przyjęcie do finansowania wniosku, który został negatywnie oceniony przez biuro Funduszu wymaga od Komisji Kwalifikacyjnej pisemnego uzasadnienia.

2.6.            Wniosek o poręczenie, aby został zakwalifikowany do udzielenia poręczenia, musi uzyskać akceptację większości całego składu Komisji Kwalifikacyjnej. Brak przynajmniej czterech głosów popierających udzielenie poręczenia wnioskodawcy oznacza w świetle niniejszego Regulaminu, odrzucenie wniosku o poręczenie.

2.7.            Komisja Kwalifikacyjna podejmuje opinię w sprawie poręczenia w formie uchwały. Pozytywna opinia Komisji nie obliguje Zarządu do udzielenia poręczenia.

2.8.            Uchwała w sprawie wniosku o poręczenie zapada w głosowaniu jawnym. Podjęcie uchwały poprzedzane jest dyskusją (w tym ewentualnie wysłuchaniem opinii osób zaproszonych, nie będących członkami Komisji Kwalifikacyjnej).

2.9.            Członków Komisji Kwalifikacyjnej, członków Zarządu oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie Komisji obowiązuje zasada zachowania poufności w stosunku do informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę i Instytucję Finansową.

2.10.        Negatywna decyzja Komisji Kwalifikacyjnej powodująca odrzucenie wniosku o udzielenie poręczenia, ma charakter ostateczny i w żadnym przypadku nie może być zmieniona przez jakikolwiek organ Funduszu. Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

2.11.        W przypadku pozytywnej uchwały Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia, Zarząd, działając zgodnie z postanowieniami Umowy udziela w imieniu Funduszu poręczenia na rzecz Instytucji Finansowej.

3.         BENEFICJENCI FUNDUSZU

3.1.            Poręczenie może być udzielane wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie działania Funduszu. Za przedsiębiorców uznaje się osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które zawodowo, we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą, spełniając wymogi, o których mowa w punktach 3.4.1. – 3.4.3.

3.2.            Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt lub pożyczka powinny zostać zaciągnięte na okres nie przekraczający 7 lat.

3.3.            W miarę potrzeb i posiadanych możliwości Zarząd może zlecać podmiotom zewnętrznym przygotowanie, w zakresie i na uzgodnionych warunkach, sprawozdania na temat osiąganych przez Beneficjenta wyników ekonomicznych od momentu udzielenia poręczenia. Raporty zawierać powinny między innymi informacje na temat wielkości produkcji i sprzedaży oraz kształtowania się wiarygodności kredytowej Beneficjenta.

3.4.            Beneficjentami poręczeń Funduszu mogą być podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

3.4.1.      Są małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 54 i 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

3.4.2.      Są podmiotami polskimi, co oznacza, że co najwyżej 49% akcji lub udziałów w kapitale założycielskim podmiotu (lub równoznacznych praw) jest własnością zagranicznych osób fizycznych lub prawnych

3.4.3.      Prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu strzelińskiego albo innego powiatu lub gminy, jeżeli ten powiat lub gmina są członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Strzelinie w myśl § 14 Statutu Stowarzyszenia.

3.5.              Za spełniającego warunki określone w punktach 3.4.1. i 4.8.1. uznaje się osobę podejmującą działalność gospodarczą.

4.         WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ

4.1.      Kierowane do biura Funduszu wnioski o poręczenie muszą być uzupełnione załącznikami dowodzącymi, iż Wnioskodawca jest godzien zaufania oraz kopią wniosku kredytowego lub pożyczkowego wraz z załącznikami, złożonego w Instytucji Finansowej. W przypadku przesłania kopii wniosku Funduszowi bezpośrednio przez Instytucję Finansową, Wnioskodawca powinien upoważnić ją do tego pisemnie.

4.2.      Biuro Funduszu dokonuje merytorycznej oceny wniosku o poręczenie oraz weryfikacji oceny wniosku kredytowego / pożyczkowego dokonanej przez Instytucje Finansową. O ile zaistnieje potrzeba, Zarząd może zwrócić się do Wnioskodawcy lub Instytucji Finansowej o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz planowanego przedsięwzięcia.

4.3.      Wartość poręczenia nie może przekroczyć 70% wartości aktualnej kwoty podstawowej udzielonego kredytu / pożyczki oraz naliczonych odsetek, jednak za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyłączeniem odsetek karnych oraz wszelkich kosztów, na które zostanie narażona Instytucja Finansowa, w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań przez Beneficjenta.

4.4.      Kwota poręczenia nie może przekroczyć 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych).

4.5.            Łączna kwota aktualnych poręczeń udzielonych jednemu Beneficjentowi nie może przekroczyć 12,5% wartości depozytu poręczeniowego.

4.6.            Beneficjent wyraża pisemnie zgodę na udostępnianie prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Zarządu.

4.7.            Wszelkie dokumenty finansowe (i zawarte w nich informacje) przedkładane przez Wnioskodawcę i przez Beneficjenta są poufne.

4.8.            W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, Wnioskodawca wypełnia  standardowy wniosek. Wniosek zostanie uzupełniony następującymi dokumentami:

4.8.1.      Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji lub rejestracji podmiotu gospodarczego.

4.8.2.      Oświadczeniem Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych w punktach 3.4.1. – 3.4.3.

4.8.3.      Kopiami dokumentów złożonych w Instytucji Finansowej, pozostającymi w związku z finansowaniem, którego dotyczy wniosek o poręczenie.

4.8.4.      Pełnomocnictwem upoważniającym organy Funduszu do wglądu we wszelkie rachunki kredytowe / pożyczkowe Wnioskodawcy prowadzone w Instytucji Finansowej.

4.8.5.      Innymi dokumentami i informacjami uzupełniającymi określonymi przez Zarząd w miarę stwierdzonych potrzeb.

4.9.            Wnioskodawca, po zaakceptowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną wniosku o poręczenie, a przed udzieleniem poręczenia przez Zarząd, wystawi na rzecz Funduszu zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

5.         PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ

5.1.      Poręczenie zostanie wystawione po przedstawieniu przez Instytucję Finansową dowodu gotowości  finansowania (wraz z listą przyjętych zabezpieczeń) oraz podjęciu przez Fundusz decyzji o przyznaniu poręczenia.

5.2.      Zarząd, działając zgodnie z postanowieniami Umowy, na podstawie uchwały Komisji Kwalifikacyjnej i w  trybie określonym w punkcie 2.11., wystawi na rzecz Instytucji Finansowej, poręczenie zobowiązań Wnioskodawcy do wysokości kwot określonych w punktach 4.3. – 4.5. niniejszego Regulaminu.

5.3.            Poręczenie udzielane jest na okres maksymalnie do momentu uregulowania poręczanych zobowiązań finansowych plus jeden miesiąc.

6.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.            Fundusz pobiera opłaty i prowizje za udzielenie poręczenia. Stawki opłat i prowizji są określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.

6.2.            Przychody z działalności oraz oprocentowania lokat bankowych Funduszu są przeznaczane w części na pokrycie własnych kosztów funkcjonowania, w części natomiast uzupełniają depozyt poręczeniowy.

6.3.            Zmiany regulaminu możliwe są wyłącznie w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Funduszu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *