O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Strzelinie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin i powiatu o celach niezarobkowych.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnej,
 • integrowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej,
 • inspirowanie działań na rzecz rozwoju samorządności, decentralizacji i demokracji,
 • inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • promocja powiatu i gmin,
 • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających skutki bezrobocia,
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 • popieranie rozwoju terenów wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do zagospodarowania istniejących obiektów produkcyjnych i nieruchomości,
 • organizację konsultacji, szkoleń i kursów ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych,
 • prowadzenie banku informacji o obiektach i nieruchomościach możliwych do zagospodarowania,
 • pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i innych źródeł,
 • wydawanie folderów i innych opracowań promujących walory gmin i powiatu,
 • utworzenie i zarządzanie Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz innymi systemami wsparcia finansowego dla podmiotów realizujących programy gospodarcze akceptowane przez Stowarzyszenie,
 • stałą współpracę z organami do spraw zatrudnienia oraz instytucjami kredytowymi,
 • opracowywanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielanie pomocy innym podmiotom w ich opracowaniu i realizacji,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności lokalnych,
 • reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz innych podmiotów.

Stowarzyszenie pragnie zachęcić do współpracy gminy spoza powiatu strzelińskiego, w tym celu proszę o kontakt z biurem stowarzyszenia tel. (71) 3920 766, mail to: sisg@sisgstrzelin.pl